Violectric V800 (USB)

RightMark Audio Analyzer test


Testing chain: V800 USB -> Xonar STX

No USB isolator used (V800 has internal)


Summary

TestV800 USB 16/44V800 USB 16/48V800 USB 24/44V800 USB 24/48V800 USB 24/96
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: +0.02, -0.08+0.02, -0.08+0.02, -0.08+0.02, -0.08+0.01, -0.08
Noise level, dB (A): -93.5-94.0-108.3-110.2-109.2
Dynamic range, dB (A): 93.794.0110.2109.4109.8
THD, %: 0.00130.00140.00130.00130.0015
IMD + Noise, %: 0.00610.00590.00230.00220.0022
Stereo crosstalk, dB: -94.2-94.4-108.3-107.6-107.2Frequency response

Spectrum graph


Noise level

Spectrum graph


Dynamic range

Spectrum graph


THD + Noise (at -3 dB FS)

Spectrum graph


Intermodulation distortion

Spectrum graph


Stereo crosstalk

Spectrum graphThis report was generated by RightMark Audio Analyzer 6.0