Violectric V800 (Toslink)

RightMark Audio Analyzer test


Testing chain: Xonar STX Toslink -> V800 -> Xonar STX

Summary

TestV800 Toslink 16/44V800 Toslink 16/48V800 Toslink 24/44V800 Toslink 24/48V800 Toslink 24/96
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: +0.03, -0.09+0.03, -0.08+0.03, -0.09+0.03, -0.08+0.03, -0.08
Noise level, dB (A): -95.5-95.8-107.2-107.4-107.0
Dynamic range, dB (A): 95.595.7107.3107.1106.7
THD, %: 0.00070.00090.00070.00060.0006
IMD + Noise, %: 0.00490.00450.00150.00140.0014
Stereo crosstalk, dB: -96.8-96.9-109.9-108.2-106.3Frequency response

Spectrum graph


Noise level

Spectrum graph


Dynamic range

Spectrum graph


THD + Noise (at -3 dB FS)

Spectrum graph


Intermodulation distortion

Spectrum graph


Stereo crosstalk

Spectrum graphThis report was generated by RightMark Audio Analyzer 6.0